آموزش رایگان بورس در مشهد

  • 2022-06-30

محمدی، ن.، و مدرس، م.، امکان سنجی و زمان بندی پروژه های بهداشتی و درمانی با عدم قطعیت های چندگانه، به کارگیری تکنیک گزینه واقعی، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، بهمن 1397.

مرادی، م.، مدرس، م. و سپهری، م.، «تشخیص پلی داروسازی در نسخه پزشکان عمومی»، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، بهمن 1397.

اسکندری، ح. و مدرس، م.، «مدیریت بانک خون با در نظر گرفتن تقاضای اضطراری و اولویت‌های گروه‌های خونی»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، شهریور 1397.

زمانی، ح.، و مدرس، م.، «قیمت گذاری محصولات با کیفیت متفاوت و در نظر گرفتن قیمت مرجع»، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت، تهران، بهمن 1396.

ورمزیار، م.، اخوان طباطباییب، ر.، سلماسی. ن.، و مدرس، م.، «مدل‌سازی مدت زمان اعمال جراحی با توزیع‌های فازی مستمر»، سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت مازندران، بهمن 1396.

باقری راد، س. و مدرس، م.، "بهینه سازی زنجیره تامین با گزینه های مشتریان برای چانه زنی"، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، دی 1396.

خرمفر، ر. و مدرس، م.، «بهینه سازی سبد سه هدفه تکاملی با محدودیت های دنیای واقعی»، نهمین کنفرانس بین المللی تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه صنعتی شیراز، اردیبهشت 1395.

مدرس، م. و جهانی، س.، «الگوریتم تجزیه Benders برای مسئله قیمت‌گذاری مختلط با سهام محدود» کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، 19 تا 21 شهریور 1394.

قربانیان، ن.، مدرس، م. و طالبیان، م، «تعیین تقاضا و قیمت گذاری مشتریان استراتژیک با یادگیری»، کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم، دانشگاه فردوسی مشهد، 19 تا 21 شهریور 1394.

جباری، ع. و مدرس، م.، «رویکرد غیرمتمرکز در برنامه‌ریزی نیروگاه‌ها در معضل برنامه‌ریزی پیشگیرانه نگهداری نیروگاه‌ها» هشتمین کنفرانس بین‌المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 21-22 اردیبهشت 1394

قربانیان، ن.، مدرس، م. و طالبیان، م، «تعیین حساسیت قیمت مشتریان از طریق یادگیری»، هشتمین کنفرانس بین المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 31 تا 22 اردیبهشت 1394.

جهانی، س.، و مدرس، م.، «تعیین تصمیم‌های مشترک موجودی و قیمت‌گذاری تحت استراتژی بسته‌بندی مختلط»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی جامعه پژوهش‌های عملیات ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 21-22 اردیبهشت 1394.

یوسفی، ر.، و مدرس، م.، «فرمول‌بندی بازی استکلبرگ و تعادل تعامل سهامداران و کارکنان در صدور اختیار سهام کارکنان»، هشتمین کنفرانس بین‌المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه فردوسی مشهد، 31 اردیبهشت-22, 2015.

شمالزاده، ن.، و مدرس، م.، «ادغام تصمیمات موجودی کالا و انتخاب حالت حامل در یک زنجیره تأمین دو سطحی با اقلام رو به زوال»، یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، ژانویه 2014.

عارف، س. و مدرس، "کنترل ظرفیت بار هوایی چند پا"، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، سمنان، اردیبهشت 1393.

سهمس، ح.، بهرامی، ف. و مدرس، تسطیح زمین با مدل برنامه ریزی خطی، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، سمنان، اردیبهشت 1393.

اصلانی، س. و مدرس، م.، «مدیریت درآمد شبکه افق نورد با استفاده از تجزیه»، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دی 1392.

مدرس، م.، یوسفی، ر. و فیض آبادی، م.، «رویکرد برنامه‌ریزی پویا برای مسئله سرمایه‌گذاری با تعداد تصادفی شانس سرمایه‌گذاری»، دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، دی ۱۳۹۲.

مدرس، م.، شفیعی، م. و صحیحی اسکویی، س. م.، «روش جامع تعیین گزینه واقعی با استفاده از توزیع احتمال»، دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دی 1392.

خدادادی، م.، مدرس، م. و ماهوتچی، م.، «مدیریت فعال سبد سهام با استفاده از برنامه نویسی پویا مبتنی بر شبیه سازی»، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دی 1392.

مدرس، م. و اسماعیلی، ع. ر.، «برنامه‌ریزی چارچوبی برای پیاده‌سازی سازمان‌دهی الکترونیکی مبتنی بر فرآیندگرایی در سازمان‌های دولتی»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، دی ۱۳۹۲.

مدرس، م. و شفیعی قاسمی، م.، "تحلیل توسعه و سرمایه گذاری با استفاده از گزینه واقعی و کاربرد آن در یک محصول شیمیایی"، نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، دی 1392.

کیال، ک. و مدرس، م.، «ارزش‌گذاری پروژه‌های توسعه فناوری با استفاده از ارزش‌گذاری گزینه‌های واقعی»، دومین کنفرانس بین‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران، ۱۳۹۱.

مدرس، M. و پیری، S.، "قیمت گذاری پویا یکپارچه و سفارش با یادگیری تقاضا"، کنفرانس تحقیقاتی کسب و کار آسیا و اقیانوسیه، کوالالامپور، مالزی، 21-22 فوریه 2011.

احسانی، ه.، مدرس، م. و احسانی، ع.، "کاربرد تعادل نش در استراتژی انرژی الکتریکی چندگانه"، هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران، مهر 1389.

مدرس، م. و اصلانی، س. "بهینه سازی مشترک قیمت گذاری و تبلیغات محصولات با برند فصلی"، هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، اصفهان، مهر 1389.

زگوردی، س. ح.، نیکبخش ا. و مدرس، م.، "الگوریتم صفحه برش برای حل مساله زمانبندی تک ماشینی با زمان های تنظیم وابسته به ترتیب نامشخص"، سی و ششمین کنفرانس MATADOR، دانشگاه منچستر، انگلستان، 2010، 119-122.

مدرس، م.، مهرگان، محمدرضا کاظمی، ع. و تقی زاده، م. ر.، «مدل پیش بینی خاکستری زنجیره مارکوف: مطالعه موردی تقاضای بنزین در ایران»، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، بهمن 1387.

رحیمیان، ح.، بوستانی، ع. و مدرس، م.، «رویکرد برنامه‌نویسی پویا تصادفی برای مجموعه‌ای از گزینه‌ها»، هفتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، اصفهان، مهر 1389.

مدرس، م. و شمس، ح.، «بهینه‌سازی زمان‌بندی امتحانات دانشگاهی با استفاده از قانون گرانش نیوتن و تکلیف درجه دوم»، سومین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه امیرکبیر، ایران، اردیبهشت 1389.

مدرس، م. و آسیابی، ع.، «قیمت گذاری پویا کالاهای فصلی با حق انصراف در سامانه پیش فروش»، سومین همایش بین المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، دانشگاه امیرکبیر، ایران، اردیبهشت 1389.

مدرس، م.، ظفریان، ت. و شریفی‌زدی، م.، شبیه‌سازی و تحلیل حساسیت مدیریت درآمد در سیستم تولید سفارشی، دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، بابلسر، ایران، اردیبهشت 1388..

سامینیا م. ج و مدرس، م.، «مدل برنامه‌ریزی تصادفی پورتفولیوی دارایی‌های ریسکی با رویکرد گزینه‌های واقعی»، دومین کنفرانس بین‌المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، بابلسر، ایران، اردیبهشت ۱۳۸۸.

فیض الهی، م. ج.، حسن زاده مفرد، م. و مدرس، م.، «بهینه سازی قوی مجموعه ای از گزینه ها»، دومین کنفرانس بین المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، بابلسر، ایران، اردیبهشت 1388.

مدرس، م.، ظفریان، ط و شریفی‌زدی، م.، «شبیه‌سازی مدیریت درآمد در سیستم ساخت به‌صورت سفارشی با لغو سفارش»، ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، بهمن ۱۳۸۷.

مدرس، م.، شمسی، ع. و ع. ر. تاجبخش، "بهینه سازی قوی یک سبد چند دوره ای با اعمال ارزش در معرض ریسک"، ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، بهمن 1387.

حسن زاده، ف.، مدرس، م. و صفاری، م.، "رویکرد بهینه سازی قوی برای انتخاب نمونه کار پروژه های تحقیق و توسعه"، مجموعه تحقیقات عملیاتی 2008، اسپرینگر برلین هایدلبرگ، آگزبورگ، آلمان، سپتامبر 2008.

حائری، ع.، اسلماسی، ن.، مدرس م، و ایرانمنش، ح.، «کاربرد معادن قانون انجمن در معیارهای انتخاب تأمین‌کننده»، آکادمی جهانی علوم، مهندسی و فناوری، جولای 2008، 358-362.

فیض اللهی، م. ج و م. مدرس، «بهینه سازی قوی نهاده و ستانده بانک»، اولین کنفرانس بین المللی جامعه تحقیقات عملیات ایران، جزیره کیش، ایران، بهمن 1387.

مدرس، م. و جعفری، ن.، "شبکه زنجیره تامین با توزیع عادی" اولین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، جزیره کیش، ایران، بهمن 1387.

فیض الهی، م. ج.، شکوهی، ه. ش. و مدرس، م.، «مسئله تخصیص درجه دوم قوی، الگوریتم فراابتکاری»، اولین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، جزیره کیش، ایران، بهمن 1387.

یوسفیان، س. ف. و مدرس، م.، مدل انتخاب تامین کننده برای به حداقل رساندن میانگین و واریانس همزمان زمان های سرب، اولین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیقات عملیات ایران، جزیره کیش، ایران، بهمن 1387.

شریفیزدی م. و مدرس، م.، تخصیص ظرفیت تصادفی قطار با استفاده از مدیریت درآمد، کنفرانس ملی حمل و نقل ریلی، تهران، آذر 1385. لطفیعی، ب. روش شناسی پرتفوی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران: مدل سفارشی برای یک بازار در حال ظهور، کنفرانس بین المللی تجارت، حقوق و مسائل فناوری، کپنهاگ، دانمارک، 5-7 دسامبر 2006.

مدرس، م. و سپنداسا، م.، "افزایش بهره وری پروژه های چندگانه از طریق مدیریت یکپارچه پروژه"، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ایران، اسفند 1385.

مدرس م. و آصف وزیری، ع.، "تعیین اندازه ناوگان AMHVs با مشاغل تصادفی"، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر 1384.

مدرس، م. و نجفی اسدالهی، س.«کنترل یکپارچه قیمت‌گذاری و موجودی صندلی‌ها در مدیریت درآمد خطوط هوایی»، چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، آذر ۱۳۸۴.

Modarres ، M. and Sharifyazdi ، M. ، "انتساب ظرفیت تولید تصادفی به دو گروه از مشتریان" ، چهارمین کنفرانس مهندسی صنعتی داخلی ، تهران ، دسامبر 2005.

Modarres ، M. ، and Bolandifar ، E. ، "بررسی دوره ای قیمت گذاری پویا با قیمت های گسسته" ، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، تهران ، دسامبر 2005

Modarres ، M. and Pirayesh ، M. A. ، "(R ، Q) سیاست در زنجیره تأمین با تقاضای فازی" ، 35 مین کنفرانس بین المللی رایانه ها و مهندسی صنایع ، استانبول ، ترکیه ، ژوئن 2005 ، 2131-2137.

SHARIFYAZDI ، M. ، FALAH FININ ، S. and MODARRES ، M. ، روش چرخش ظرفیت مبتنی بر سطح خدمات برای سیستم تولید ساخت به سفارش ، 35 مین کنفرانس بین المللی رایانه ها و مهندسی صنایع ، استانبول ، ترکیه ، ژوئن 2005 ، 1735-1740واد

مودارس ، م. ، "مدیریت عملکرد در صنایع هواپیمایی" ، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت صنایع حمل و نقل هوایی در ایران ، دانشگاه کیش ، جزیره کیش ، ژانویه 2005.

Azizi ، M. and Modarres ، M. ، "توسعه ساختار BOCR برای انتخاب مکان برای گیاهان اولیه برای تغذیه کارخانه های کاغذی" ، دومین کنفرانس مدیریت بین المللی ، دانشگاه فناوری شریف ، تهران ، دسامبر 2004.

Nudé ، P. ، Modarres Yazdi ، L. and Modarres ، M. ، "انتشار فناوری اطلاعات: بینش از ایران با استفاده از الگوسازی داوری" ، کنفرانس مدیریت بین المللی ، دانشگاه فناوری شریف ، تهران ، دسامبر 2003.

Modarres ، M. ، Masih Tehrani ، B. ، Lotfaliei B. and Taghdisian ، S. ، "بهینه سازی سهام برش" ، کنفرانس مدیریت بین المللی ، دانشگاه فناوری شریف ، تهران ، دسامبر 2003.

Modarres ، M. and Talebian ، M. ، "نگاه دیگری به Bullwhip Effect" ، کنفرانس مدیریت بین المللی ، دانشگاه فناوری شریف ، تهران ، دسامبر 2003مکان برای واحدهای صنعت چوب "، هفتمین سمپوزیوم بین المللی در مورد فرآیند سلسله مراتب تحلیلی ISAHP ، بالی ، اندونزی ، اوت 2003 ، 127-136.

Modarres ، M. ، Nasrabadi ، E. ، Nasrabadi ، M. M. و Mohtashami ، G. R. ، "ارزیابی مدل رگرسیون خطی فازی: یک رویکرد برنامه نویسی ریاضی" ، سمینار 4 در مورد مجموعه های فازی و تجاوز آن ، بابولسر ، ایران ، مه 2003 ، 129- 135.

مودارس ، م. و شریف ، م. ، "تعیین نقطه جداشدگی بهینه در زنجیره تأمین ، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع ، یزد ، ایران ، فوریه 2003 ، 161-175.

Behzad A. and Modarres ، M. ، "یک تحول جدید از مشکل فروشنده مسافرتی عمومی به مشکل فروشنده مسافرتی" ، پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی سیستم ها ، لاس وگاس ، ایالات متحده ، 6-8 اوت 2002 ، 43-46.

Ghasaei ، H. ، Modarres ، M. and Shams ، H. ، "یک روش جدید برای بهینه سازی Glaze" ، چهارمین کنگره سرامیک ایران ، مشهاد ، مه 2002 ، 243-252.

Eshragh A. and Modarres ، M. ، "یک رویکرد جدید برای توزیع توزیع: تصمیم در مورد اعتقادات" ، 53 مین جلسه موسسه بین المللی آماری ، سئول ، کره ، آگوست 2001 ، و در کنفرانس روند استاچاستیک و کاربردهای آنها ، کمبریج ،انگلستان ، ژوئیه 2001.

Modarres M. and Shams ، H. ، "مدل های جدید برای بهینه سازی سطح بندی زمین" ، اولین کنفرانس مهندسی صنایع ، تهران ، مه 2001 ، 105-123.

Modarres ، M. and Farokhzad ، D. ، "بهینه سازی همزمان عملکرد و قابلیت اطمینان سیستم قدرت هیدرو-ترمال ، یک الگوریتم ژنتیکی جدید" ، اولین کنفرانس مهندسی صنعتی ، تهران ، مه 2001.

اشراق، ع. و مدرس، م.، «تصمیم در مورد اعتقاد، رویکردی نوین برای برازش توزیع»، اولین کنفرانس مهندسی صنایع، تهران، اردیبهشت 1380.

سعدی نژاد س. و مدرس، م.، "فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی بر اساس نسبت اولویت"، چهارمین کنفرانس بین المللی کاربرد سیستم های فازی و محاسبات نرم، سیگن، آلمان، 27-29 ژوئن 2000، 96-102.

مدرس، م. و زارعی، ب.، "کاربرد شبکه و AHP در حمل و نقل شهری برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از زلزله"، کنفرانس سالانه انجمن تحقیقات عملیاتی، دانشگاه لنکستر، انگلستان، سپتامبر 1998.

مدرس، م. و سعدی نژاد س.، "روش جدید رتبه بندی فازی بر اساس نسبت اولویت"، کنفرانس سیستم های فازی، ویسبادن، آلمان، ژوئن 1998، (209-219).

فرخزاد، د.، مدرس، م. و اردکانیان، ر.، «تأثیر عدم قطعیت در عملکرد بهینه و پایدار سیستم هیدروترمال با مخازن چند منظوره»، پانزدهمین کنفرانس بین‌المللی سیستم قدرت، تهران، 1379، 117-128..

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.